Simbolišku pavadinimu „Papartis“ 1982 m.spalio 11 dieną atvėrė duris Panevėžio lopšelis-darželis Nr. 37. Įstaigos gyvavimo pradžioje veikė 6 grupės. Iš jų: 2 grupės lopšelinio amžiaus vaikams ir 4 grupės – darželinio amžiaus vaikams. Tuo laiku lopšelyje-darželyje buvo 106 vaikai. Dirbo 15 pedagogų: 12 auklėtojų, muzikos vadovė, vyr auklėtoja ir vedėja. Po metų tipiniame įstaigos pastate jau veikė visos 12 grupių. Pedagogų gretas papildė jauni specialistai.

Bėgant metams, keičiantis demografinei situacijai, įstaigoje sumažėjo veikiančių grupių skaičius. Šiuo metu lopšelyje-darželyje yra 11 grupių. Daugiau nei 30 metų lopšeliui-darželiui vadovavo ta pati vedėja, dabar jau buvus direktorė–Marytė Ragėnienė.

Tai bendrojo ugdymo ikimokyklinė įstaiga, puoselėjanti etnokultūros, meno, sveikos gyvensenos tradicijas ir užtikrinanti sėkmingą vaikų subrandinimą mokyklai. Lopšelyje-darželyje sudarytos sąlygos vaikų veiklai už grupės ribų – įrengtas etninės kultūros ekspozicijų kambarys, kuris pavadintas „Seklyčia“. Čia yra sukaupta senovinių namų apyvokos daiktų, darbų įrankių, įvairių tautodailės dirbinių. Šioje „Seklyčioje“ noriai lankosi ne tik vaikai, bet ir tėvai, seneliai. Čia vyksta ugdomoji veikla, rengiamos liaudiškos vakaronės ar kitos proginės šventės. Šioje patalpoje vyksta pedagogų, tėvų ir pedagogų susibūrimai, šventiniai vakarai. Etno kambarys – „Seklyčia“ įrengtas tam, kad padėtų vaikams tenkinti norą pažinti ir perimti tautos kultūrą, jos papročius ir tradicijas.

Lopšelyje-darželyje veikia 11 grupių:

  • 3 gupės ankstyvojo amžiaus vaikams (1-3 metai);
  • 6 grupės ikimokyklinio amžiaus vaikams (3-5 metai);
  • 2 grupės priešmokyklinio amžiaus vaikams (5/6-7 metai).

Lopšelis-darželis savo veiklą grindžia LR Konstitucija, Lietuvos švietimo ir kitais įstatymais, Vaikų teisių konvencija, Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimais, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjo įsakymais bei lopšelio-darželio „Papartis“ nuostatais.