MOKYTOJŲ TARYBA – tai institucija bendriems ugdymo, pedagogų profesiniams klausimams spręsti. Tarybai vadovauja direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas Rasa Galūzienė.

METODINĖ TARYBA – skatina metodinį profesinį pedagogų bendradarbiavimą ir gerosios darbo patirties skaidą. Metodinės grupės veiklą koordinuoja direktorės pavaduotoja ugdymui Rasa Galūzienė, jai talkina metodinės grupės pirmininkė Justina Nemanienė.

MOKYKLOS TARYBA – aukščiausia lopšelio-darželio institucija, telkianti pedagogus, tėvus, svarbiausiems įstaigos tikslams ir uždaviniams spręsti. Įstaigos tarybai vadovauja Gražina Guobužienė.

Lopšelyje-darželyje vyksta tradicinės bendruomenės šventės. Tai – darbuotojų sveikinimas jubiliejų, Kalėdų progomis, Mokytojo dienos minėjimas ir kt.

DARBUOTOJŲ PROFESINĖ SĄJUNGA – pirmininkė IU mokytoja Loreta Kraujalytė.