MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ LENGVATŲ TAIKYMAS

Mokesčio lengvatos už vaikų išlaikymą lopšelyje-darželyje taikomos remiantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 11 d. sprendimu Nr. 1-234 patvirtintu „Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašu“.

Nuo mokesčio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse atleidžiami (100 procentų):

  1. vaikai, kuriems nustatytas negalios lygis;
  2. pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą socialines pašalpas gaunančių šeimų vaikai socialinės pašalpos skyrimo laikotarpiu;
  3. vaikai iš socialinės rizikos veiksnius patiriančių šeimų, kuriems organizuojami atvejo vadybos procesai;
  4. vaikai, kuriems vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo, skyrimo ir finansavimo tvarkos aprašo 6 ir 7 punktuose numatytais kriterijais Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas (Socialinių reikalų skyriaus dokumentas lengvatai taikyti neišduodamas pagal Aprašo 15.3 papunktį);
  5. vaikai, atvykę iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų, kai neskirta iš valstybės biudžeto kompensacija vaiko tėvams (globėjams) asmeniškai (ši lengvata taikoma 2022 metais);
  6. priešmokyklinio amžiaus vaikai, kai jiems paskirti nemokami pietūs pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą, tėvų pageidavimu įvedus papildomą maitinimą, už jį tėvai moka savo lėšomis.

Mokestis už maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupėse mažinamas (50 procentų):

  1. jei vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (kitas iš tėvų – miręs, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia, kur esančiu), jei vienas iš tėvų teismo pripažintas neveiksniu), pateikus tai patvirtinančius dokumentus;
  2. jei šeima augina tris ir daugiau vaikų (vaikai iki 18 metų ir vyresni iki 24 metų, jei mokosi dieninėse visų tipų mokyklose, arba vaikai, turintys negalią);
  3. jei vienas iš moksleivių ar studentų šeimos tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje (pagal mokymo įstaigos pažymas);
  4. vaikams, kurių vienas iš tėvų atlieka privalomąją karinę tarnybą.

Pateisinamų dokumentų lengvatoms taikyti priėmimas:

Dokumentai, pagal kuriuos taikomos lengvatos, pateikiami kartu su prašymu lengvatai gauti priimant vaiką į ugdymo įstaigą, o dokumentai apie vėliau atsiradusią teisę į lengvatą – bet kuriuo metu. Tokiu atveju lengvata taikoma nuo kitos dienos po prašymo pateikimo iki dokumento lengvatai taikyti galiojimo termino pabaigos (Aprašo 13 punktas). Pakartotinai pateikus dokumentus, lengvatos taikomos nuo dokumente nurodytos lengvatai taikyti termino pradžios, bet ne daugiau kaip už du praėjusius mėnesius iki dokumento pateikimo mėnesio.

Pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių buvo taikoma mokesčio lengvata, tėvai įpareigojami per mėnesį apie tai informuoti ugdymo įstaigos vadovą.

Tėvai atsako už pateikiamų dokumentų ir informacijos teisingumą.