MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ LENGVATŲ TAIKYMAS

Mokesčio lengvatos už vaikų išlaikymą lopšelyje-darželyje taikomos remiantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 1-312 patvirtintu „Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašu“.

Nuo mokesčio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse atleidžiami (100 procentų):

  1. vaikai, kuriems nustatytas negalios lygis;
  2. pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems asmenims įstatymą socialines pašalpas gaunančių šeimų vaikai socialinės pašalpos skyrimo laikotarpiu;
  3. vaikai iš socialinės rizikos šeimų pagal Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pažymas;
  4. priešmokyklinio amžiaus vaikai, kai yra paskirti nemokami pusryšiai ir/ar pietūs pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą.

Mokestis už maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupėse mažinamas (50 procentų):

  1. jei vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (kitas iš tėvų – miręs, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu), pateikus tai patvirtinančius dokumentus;
  2. jei šeima augina tris ir daugiau vaikų (vaikai iki 18 metų ir vyresni iki 24 metų, jei mokosi dieninėse visų tipų mokyklose, arba vaikai, turintys negalią);
  3. jei vienas iš moksleivių ar studentų šeimos tėvų mokosi mokymosi įstaigos dieniniame skyriuje (pagal mokymo įstaigos pažymas);
  4. vaikams, kurių vienas iš tėvų atlieka tikrąją karinę tarnybą;

Pateisinamų dokumentų lengvatoms taikyti priėmimas:

Dokumentai, pagal kuriuos taikomos lengvatos, pateikiami pirmą kartą priimant vaiką į ugdymo įstaigą (vėliau kartą per metus iki vasario 1 d.), o dokumentai apie vėliau atsiradusią teisę į lengvatą – bet kuriuo metu. Lengvata taikoma nuo kitos dienos po prašymo pateikimo. Laiku nepateikus dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka.

Pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių buvo taikoma mokesčio lengvata, tėvai įpareigojami per mėnesį apie tai informuoti ugdymo įstaigos vadovą.

Tėvai atsako už pateikiamų dokumentų ir informacijos teisingumą.

 

Dėl priešmokyklinio ugdymo vaikų nemokamų pietų nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

Informuojame, kad vadovaujantis  LR Socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostatomis, mokiniai, kurie mokosi mokyklose pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje, nuo 2020-09-01 turi teisę į nemokamus pietus, nevertinant gaunamų pajamų. Nemokamiems pietums gauti reikalingas Panevėžio miesto Socialinių reikalų skyriui (toliau – Skyrius) adresuotas prašymas. Prašymą gali pateikti  vienas iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų (toliau -pareiškėjas).

Į Skyrių turi teisę kreiptis pareiškėjai, kurie deklaruoja gyvenamąją vietą arba yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Panevėžio mieste, taip pat faktiškai gyvenantys Panevėžio mieste asmenys, kurių gyvenamoji vieta nedeklaruota ir jie nėra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą. Prašymai priimami nuo 2020 m. liepos 1 d.

            Pirmenybė teikiama pareiškėjų aptarnavimui nuotoliniu būdu  t. y. prašymų pateikimui  per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą  (SPIS)adresu  www. spis.lt arba elektroniniu paštu ar paštu.

             Skyriaus adresas: Laisvės a. 20, Panevėžys.

             Skyriaus elektroninis paštas: socskyrius@panevezys.lt 

            Informacija teikiama telefonu: 8-45-501249.

            Prašymo – paraiškos gauti socialinę paramą mokiniams forma yra pateikta Panevėžio miesto savivaldybės puslapyje panevezys.lt – Paslaugos – Administracinės paslaugos – Socialinių reikalų skyrius – Mokinių nemokamo maitinimo skyrimas.

            Pareiškėjai, kurie kreipiasi dėl nemokamų pietų nevertinant pajamų mokiniui (mokiniams), kuris (kurie) mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje, pildo šio Prašymo-paraiškos gauti socialinę paramą mokiniams bendrąją dalį ir 3, 4, 5 dalis.

            Gyvas gyventojų priėmimas galimas iš anksto užsiregistravus  tik tokiu atveju, jei asmuo neturi galimybės pateikti prašymo jokiu kitu būdu. Registruotis galima per Panevėžio miesto savivaldybės puslapį  panevezys.lt pasinaudojant nuoroda Registracija į Socialinių reikalų skyrių arba tel. 8-45-501249.