Reikalingas virėjas nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.

Pareigybės lygis – C

Pareigybės apimtis – 1 etatas

Darbo sutarties rūšis – neterminuota

 Darbo užmokestis – 1017,68 Eur neatskaičius mokesčių (nustatytas pareiginės algos koeficientas 0,57).

 Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis 2023 m. gruodžio 14 d. Nr. XIV-2341  valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 pakeitimo įstatymu.

 Specialūs reikalavimai pretendentams: būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė virėjo kvalifikacija; turi gebėti savarankiškai dirbti; žinoti darbo apskaitos ir kalkuliacijos taisykles; patiekalų ir kulinarinių gaminių ruošimo technologiją; pagrindines žaliavas, jų paskirtį, sudėjimo tvarką, santykį bei normas; šiluminio maisto produktų apdorojimo (virimo, kepimo, šutinimo) trukmę ir temperatūrą; gatavos produkcijos išeigas, gaminių virimo bei kepimo metu sumažėjimo procentus; gatavos produkcijos laikymo bei realizavimo sąlygas; paruošimo technologiją; darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, elektrosaugos, higienos reikalavimus.

Virėjo pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

  1. laiku paruošia patiekalus ir kulinarinius gaminius pagal maisto produktų gaminimo technologiją pritaikytą vaikų maitinimui;
  2. rūpinasi patikėtų lopšelio-darželio įrengimų, gamybinio inventoriaus, įrankių, matavimo prietaisų, indų, taros naudojimu pagal paskirtį, jų priežiūra;
  3. įvertina gautų produktų tinkamumą maisto gaminimui;  

4.atlieka gamybos proceso vertinimą vadovaujantis RVASVT taisyklėmis;

  1. organizuoja darbą nepažeidžiant higienos reikalavimų, palaiko virtuvėje švarą ir tvarką.

 Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1.prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2.asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3.išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

4.gyvenimo aprašymą.

 

Dokumentus siųsti el. p. ldpapartis@gmail.com

Pasiteirauti telefonu +370 45 517291

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinus grąžinami pretendentui.

Apie tikslesnį pokalbio laiką bus informuojama asmeniškai.

Darbo pradžia – 2024 m. rugsėjo 2 d.