Lopšelis-darželis „Papartis“ skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms eiti.

Darbo krūvis – 36 val. per savaitę ( 1 pareigybė).

Mokytojo pareigybės lygis – A2 (Terminuota darbo sutartis).

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam mokytojui:

 1. turi būti baigęs ikimokyklinio ugdymo pedagogų rengimo programą (turėti įgytą aukštąjį ar aukštesnįjį iki 2009 metų arba specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų, pedagoginį išsilavinimą), turi būti įgijęs ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojo (auklėtojo) profesinę kvalifikaciją ir pedagoginės krypties kvalifikacinę kategoriją;
 2. privalo būti išklausęs specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursą (ne mažiau kaip 60 valandų, 2 studijų kreditų, pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintą programą (2007-12-18 įsakymas Nr. ISAK-2481);
 3. turi turėti skaitmeninio raštingumo žinių, gebėjimų ir supratimo šiose informacinių technologijų srityse: informacijos valdymo, komunikavimo, skaitmeninio mokymo ir mokymosi, informacijos valdymo saugumo (išklausytas ne mažesnės kaip 40 valandų technologinės ir 40 valandų edukologijos dalies kursas, 3 studijų kreditai);
 4. privalo gerai mokėti lietuvių kalbą (išklausytas valstybinės kalbos kultūros 22 val. kursas, 1 studijų kreditas);
 5. kiti specialieji reikalavimai: išmanyti ikimokyklinio amžiaus vaikų raidos ypatumus, ugdymo(si) technologijas, būdus, formas, metodus, gebėti juos taikyti praktikoje; gebėti dirbti su elektroniniu dienynu, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, planuoti ir organizuoti savo veiklą; spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje; rengti ir įgyvendinti projektus.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 4. pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 5. gyvenimo aprašymą;
 6. galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 0,9294 iki 1,3053.

Pretendentai dokumentus pateikia iki 2024 m. kovo 29 d. adresu Dariaus ir Girėno g.41, Panevėžys arba el. paštu  ldpapartis@gmail.com

Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami į pokalbį.

Pretendentų atrankos būdas  – pokalbis numatomas 2024 m. balandžio 3 d. 13.00 val..

Numatoma įdarbinimo data – 2024 m. gegužės 2 d.

Informaciją apie asmens duomenų tvarkymą rasite: https://www.ldpapartis.lt/

Informacija tel. +370 45 517291