Panevėžio lopšelis-darželis „Papartis“ savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais ir „Reikalavimų valstybinių ir savivaldybių mokyklų nuostatams“ pagrindu parengtais įstaigos nuostatais.

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys  mokyklos veiklą:

Su kitais mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti LR Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje www.smm.lt

VIDAUS TEISĖS AKTAI

Panevėžio lopšelio-darželio ,,Papartis” etikos kodeksas

Panevėžio lopšelio-darželio „Papartis“ darbo tvarkos taisyklės

Panevėžio lopšelio-darželio ,,Papartis” darbuotojų psichologinio saugumo tvarkos aprašas

Panevėžio lopšelio-darželio ,,Papartis” smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Panevėžio lopšelio-darželio „Papartis“ smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje tvarkos aprašas

Panevėžio lopšelio-darželio ,,Papartis” elektroninio dienyno nuostatai

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas