Ugdymo procesą stengiamės organizuoti kokybiškai, tikslingai, atsižvelgiant į vaikų ir jų tėvų poreikius.

Lopšelyje-darželyje įgyvendinamos ugdymo programos:

  1. Ikimokyklinis ugdymas (1-5 m.) organizuojamas, vadovaujantis parengta įstaigos ikimokyklinio ugdymo programa „Mažųjų žingsneliai“, patvirtinta Panevėžio miesto savivaldybės administracijos švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjo 2019 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. VĮ-154(22.1.7).
  2. Priešmokyklinio amžiaus vaikai (5/6-7m.) ugdomi pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, patvirtintą  Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. Nr. V-1269 Priešmokyklinio ugdymo programa (nuo 2022 09 01) ir kitais priešmokyklinį ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašas .
  3. Lopšelyje-darželyje specialiųjų poreikių vaikams, turintiems kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus teikiama logopedo ir specialiojo pedagogo pagalba.

 

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „PAPARTIS“ 2021–2022 M.M. PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „PAPARTIS“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA „MAŽŲJŲ ŽINGSNELIAI“