Darbuotojų sąrašas parengtas vadovaujantis Panevėžio lopšelio-darželio ,,Papartis“ 2023-08-31 direktoriaus įsakymų Nr. PI-164.

Pedagoginės pareigybės

Darbuotojų skaičius

Direktorius

1

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

16

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

3

Meninio ugdymo mokytojas

1

Logopedas

2

Specialusis pedagogas

1

Nepedagoginės pareigybės

Darbuotojų skaičius

Ūkvedys

1

Vaikų maitinimo ir higienos administratorius

1

Administratorius

1

Sekretorius

1

Sandėlininkas

1

Elektrikas

1

Santechnikas

1

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas

9

Priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas

2

Virėjas

3

Nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininkas

1

Valytojas

1

Aplinkos tvarkytojas

1

   Panevėžio miesto visuomenės sveikatos biuro specialistas lopšelyje-darželyje ,,Papartis“ vykdo sveikatos priežiūrą, teikia sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, vaikams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), padeda saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuoja ir įgyvendina priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.