MOKYTOJŲ TARYBA – nuolat veikianti  savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir  direktoriaus teikiamais klausimais. Mokytojų tarybai vadovauja  direktorius. Mokyklos tarybą sudaro: direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi mokykloje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.  Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma.

METODINĖ TARYBA – nuolat veikianti savivaldos institucija, organizuojanti pedagogų metodinę veiklą, nustatanti veiklos prioritetus, inicijuojanti inovacijas, pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą, ugdymo turinio organizavimo tobulinimą. Metodinės grupės veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui, talkina metodinės grupės pirmininkas.

MOKYKLOS TARYBA – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti pedagogus, tėvus, svarbiausiems įstaigos tikslams ir uždaviniams spręsti. 

DARBUOTOJŲ PROFESINĖ SĄJUNGA – vadovauja lopšelio-darželio ,,Papartis” darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas.