Pranešimų per 2022 m. nebuvo gauta bei perduota teisėsaugos institucijoms.

                Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

              Pažeidimas – Įstaigoje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas, mėginimas nuslėpti minėtą pažeidimą ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo ar sutartinių santykių su Įstaiga arba įdarbinimo ar kitų iki sutartinių santykių metu.

             Panevėžio lopšelyje-darželyje „Papartis” paskirtas kompetentingas subjektas –  už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą atsakingas įstaigos vadovo paskirtas asmuo – Rasa Galūzienė (direktoriaus pavaduotoja ugdymui).

              Informaciją apie pažeidimą galima teikti šiais būdais:  

 • Paskambinus telefonu: (8-45) 508804;
 • Elektroniniu paštu: ldpapartis@gmail.com;
 • Tiesiogiai: pateikti informaciją apie pažeidimą galima tiesiogiai atvykus į darželį, adresu Dariaus ir Girėno g. 41., Panevėžys;
 • Paštu: informaciją apie pažeidimą galima atsiųsti paštu: adresu Dariaus ir Girėno g. 41, Panevėžys, LT-37334; ant voko nurodant žymą „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“.

Pagal Pranešėjų apsaugos įstatymo 3 str. 2 d.  informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 • pavojaus aplinkai;
 • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 • neteisėtos veiklos finansavimo;
 • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 • neteisėtu būdu įgyto turto;
 • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 • kitų pažeidimų.

Pranešimas apie pažeidimą turi būti pateikiamas užpildant pranešimo apie pažeidimo formą

Pranešime turi būti nurodyta:

 • kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.;
 • sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės;
 • vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė kiti kontaktiniai duomenys;
 • jei įmanoma, pateikite bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

          Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

       Vadovo paskirtas asmuo administruoja vidinį apie pažeidimus teikimo kanalą, nagrinėja juo gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą.

        Teisės aktais reglamentuojantys pranešėjų apsaugą ir vidinio apie pažeidimus teikimo kanalo sukūrimą: